Kullanım Sözleşmesi

fizikciserkan.com Satış Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi, İnternet Üzerinden Verilen Online Test, Canlı Yayın ve/veya VİDEO Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi:

I-TARAFLAR: İş bu sözleşme fizikciserkan.com adresinden fizikciserkan.com’ un sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz canlı yayın ve/veya video hizmetlerinden faydalanmak için iş bu canlı yayın ve/veya video hizmetleri sözleşmesini onaylamak isteyen internet kullanıcısı (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında iş bu sözleşmenin yanında yer alan ” Satış Sözleşmesi , Kullanım ve gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.” Kutucuk ve/veya butonlarının tıklanarak ve/veya ödeme planını da içeren bölümlerin imzalanmasını takiben bu onay ve kabul beyanlarının fizikciserkan.com kayıtlarına geçtigi anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

II-SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI: KULLANICI iş bu sözleşmenin altında, üstünde ve/veya yanında yer alan “KABUL EDİYORUM” tuşuna ve/veya kutucuğuna tıkladığında iş bu sözleşme hükümlerini, iş bu sözleşme hükümlerine uymayı ve iş bu sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III-İÇERİK HİZMETLERİNİN TANIMI: İş bu sözleşme ile fizikciserkan.com www.fizikciserkan.com  adlı adresinde ve/veya diğer adreslerinde fizikciserkan.com’un tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek canlı yayın ve/veya video hizmetlerini, seçilen hizmet türüne göre ve hizmet türüne ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde www.fizikciserkan.com adresindeki ve/veya diğer adreslerindeki web sitesinde belirtilen fiyatlar ve koşullarda KULLANICI’ ya sunmayı kabul ve taahhüt eder.

IV-VİDEO HİZMETLERİ ÜYELİK SİSTEMİ:
1. KULLANICI, kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır.
2. KULLANICI`nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI`ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.
3. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle fizikciserkan.com`un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. KULLANICI canlı yayın ve/veya video hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği video hizmetine ilişkin, ücretli ise ücreti ödemeyi ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, fizikciserkan.com’un sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. KULLANICI, fizikciserkan.com tarafından sunulan canlı yayın ve/veya video hizmetlerini web sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda fizikciserkan.com`dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V-KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERI:
1. KULLANICI, canlı yayın ve/veya video hizmetlerinden yararlandığı sırada, fizikciserkan.com sistem kayıtlarında yer alan ve kendisi tarafından verilen kendisine ait tüm bilgilerin, (e-posta, telefon no, ad – soyad, tc kimlik no, adres vb. olmak üzere), doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma, doküman gönderimi, fatura vb.) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu fizikciserkan.com`un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve  fizikciserkan.com`un böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. KULLANICI, fizikciserkan.com`un sunduğu  hizmetler içinde yer alan tüm içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına fizikciserkan.com`un sahip olduğunu; fizikciserkan.com`un bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle fizikciserkan.com`un ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, fizikciserkan.com`un ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. KULLANICI, kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan fizikciserkan.com`un sorumlu olmadığını, tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulundugu ülke yasalarına aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullancıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. KULLANICI, fizikciserkan.com`un sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla fizikciserkan.com tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan e-universitehazirlik`un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. KULLANICI, iş bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, fizikciserkan.com`un kullanıcı adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabilirücu feragat ettigini, fizikciserkan.com`un kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal fizikciserkan.com`a haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, fizikciserkan.com`un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. KULLANICI, canlı yayın ve/veya video hizmetlerini satın alırken kullandığı kredi kartının, ilgili ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu, bu kredi kartını herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini, kredi kartının geçerliliği sistem tarafindan onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını, işlem yapılmaması sebebiyle fizikciserkan.com ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu, aksi halde fizikciserkan.com`un iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. KULLANICI, fizikciserkan.com`un iş bu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, KULLANICI’ya donanım ve yazılım temini ve bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. KULLANICI tarafından fizikciserkan.com`a sunulan bilgiler sebebiyle fizikciserkan.com`un işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi, KULLANICI kendisi tarafından sunulan bu bilgiler nedeniyle fizikciserkan.com`dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
10. KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve fizikciserkan.com`un elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda  fizikciserkan.com`un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında fizikciserkan.com`dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. KULLANICI, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun`a dayanılarak çıkarılmış olan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “cayma hakkı`ndan ve “geri ödeme”ye ilişkin hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. KULLANICI, almış olduğu  içerik hizmetlerini indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek fizikciserkan.com`dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
13. fizikciserkan.com tarafından sunulan canlı yayın ve/veya video hizmetlerinin içerikleri; derslerdeki konulara ilişkin bilgiler, sorular ve çözümlerinin doğruluğu noktasında fizikciserkan.com sorumlu değildir. Kullanıcı, fizikciserkan.com tarafından sunulan video hizmetlerindeki maddi hata ve yorum farklılıklarından dolayı yanlış yönlendirilme iddiası ile hiçbir şekilde e-universitehazirlik`dan hak ve tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI- fizikciserkan.com`un CANLI YAYIN, ONLINE DENEME SINAVI ve/veya VİDEO HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ:

1. KULLANICI, fizikciserkan.com`un herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sistemin ve hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulması durumunda KULLANICI, fizikciserkan.com`dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. KULLANICI, fizikciserkan.com`un dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın KULLANICI’nın yeni bir şifre ve kullanıcı adı seçmesini talep edebileceğini ya da şifreyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. KULLANICI, fizikciserkan.com`un sunduğu canlı yayın ve/veya video hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacağını kabul etmekle birlikte, hizmetlerin tamamıyla kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacağını taahhüt etmediğini kabul ve beyan eder.
4. KULLANICI, fizikciserkan.com`un kendi ürettiği veya üçüncü şahıslardan elde ettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri materyallerin mülkiyet ve telif haklarına fizikciserkan.com’un sahip olduğunu ve fizikciserkan.com`un bu haklarına zarar verici eylemlerden kaçınacağını, aksi halde fizikciserkan.com`un uğrayacağı zararları fizikciserkan.com`un ilk talebinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. KULLANICI, fizikciserkan.com`a ilettiği kişisel bilgilerin fizikciserkan.com`un hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına ve diğer ilgililere iletişim, tanıtım, reklam gibi ticari amaçlar için kullandırılması konusunda fizikciserkan.com`a tam yetki verdiğini, fizikciserkan.com`un bu bilgileri paylaşmasının kişilik haklarına ve gizlilik haklarına tecavüz teşkil etmediğini ve olabilecek her türlü dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. KULLANICI, fizikciserkan.com`un tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için fizikciserkan.com`un herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. fizikciserkan.com, sunduğu canlı yayın ve/veya video hizmetleri içeriklerinde ve bu içeriklerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde KULLANICI bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. fizikciserkan.com, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. KULLANICI, fizikciserkan.com`un teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde KULLANICI bu değişikliklere ilişkin “KABUL EDİYORUM” tuşunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde fizikciserkan.com`un hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
10. fizikciserkan.com’ un, kullanıcının iş bu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi veya e-universitehazirlik`da böyle bir ihlalin varlığı konusunda şüphe uyanması halinde, iş bu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve diğer herhangi bir yükümlülük altında olmaksızın, derhal tek taraflı olarak fesih veya hizmetleri askıya alma yetkisi olduğunu KULLANICI gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. KULLANICI, fizikciserkan.com`un www.fizikciserkan.com ve/veya diğer adresilerindeki web sitesinde fizikciserkan.com`un açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik posta adresini, sunulan hizmetlerin vergiler dahil satış fiyatlarını, ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri ve talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgilerini okuduğunu, anladığını ve e-universitehazirlik`un bu bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII-HİZMET BEDELİ: KULLANICI seçtiği içerik paketine göre, www.fizikciserkan.com ve/veya diğer adreslerdeki web sitesinde fizikciserkan.com tarafından açıklanan video hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça fizikciserkan.com`un sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII-VERGİLENDİRME:
 İş bu sözleşme ile sunulan ücretli canlı yayın ve/veya video hizmetleri ile ilgili olarak Türk vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya KULLANICI’nın bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde fizikciserkan.com hizmetlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI, iş bu sözleşme sebebiyle doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

IX-CANLI YAYIN, ONLINE DENEME SINAVI ve/veya VİDEO HİZMETLERİNİN SUNULMASI: Kullanıcı iş bu sözleşme ile faydalanmak istediği canlı yayın ve/veya video hizmetlerinden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve teknik donanımının iş bu sözleşmeye Ek – 1’de yer alan minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, fizikciserkan.com`un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında fizikciserkan.com`dan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

X-ÜYELİKTEN ÇIKMA: KULLANICI, iş bu sözleşmeyi onaylayıp fizikciserkan.com`un sunduğu canlı yayın ve/veya video üyeliğinden çıkmak istediği takdirde fizikciserkan.com`a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çıkabilir. Böyle bir durumda KULLANICI ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XI- fizikciserkan.com`un KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ: KULLANICI, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda fizikciserkan.com`un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofis ve bilgisayar kayitlarinin HUMK 287. madde anlaminda muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen fizikciserkan.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XII-SÖZLEŞMENİN DEVRİ: KULLANICI, fizikciserkan.com`un, iş bu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XIII- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.